Karjeras izglītība

Kocēnu novada dome 2017.gada 1.septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Kocēnu novada dome

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

2019./2020.m.g. Rūjienas vidusskola, Naukšēnu novada vidusskola, Trikātas pamatskola (PKK Inguna Kūķe);

Kocēnu pamatskola, Mazsalacas vidusskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, J.Endzelīna Kauguru pamatskola (PKK Līga Priede);

Rubenes pamatskola, Strenču novada vidusskola (PKK Edīte Gulbe);

Burtnieku Ausekļa pamatskola, Rencēnu pamatskola, Matīšu pamatskola (PKK Kristīne Goba).

Projektā neiesaistītās izglītības iestādes

Ziemeļvidzemes pamatskola, Ēveles pamatskola

2020./21.m.g. projektā iesaistītās skolas:

  • Rūjienas vidusskola, Naukšēnu novada vidusskola (pkk Inguna Ķūķe);

  • Mazsalacas vidusskola, Kocēnu pamatskola, Rubenes pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, J.Endzelīna Kauguru pamatskola (pkk Līga Priede)

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./21.m.g.


Informācija par projekta pasākumiem atrodama

Mājas lapās: www.rujienasvidusskola.lv

www.mazsalacasvsk.lv

www.vidusskola.naukseni.lv

www.kocenuskola.lv

www.dikluskola.edu.lv

www.kauguruskola.beverina.lv

www.rubenesskola.lv

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 1.septembris – 2021.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Karjeras attīstības iespējas Latvijas augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs uz 01.01.2021.

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore- Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe

Tālrunis: 29298794, e-pasts: ieva.stige@kocenunovads.lv

Par karjeras konsultantu darbību 2019./2020.m.g. no 2020.gada 13.marta

Karjeras pasākumi 2018./19.mācību gadā - pedagogs karjeras konsultants Līga Priede

Karjeras komanda Kocēnu pamatskolā un Mazsalacas vidusskolā 2019.gada oktobrī

Mazsalacas vidusskolēni Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" 2019.gada novembrī.

Karjeras pasākumi Burtnieku novadā - pedagogs karjeras konsultants Kristīne Goba

Karjeras nedēļa Rūjienas novadā - pedagogs karjeras konsultants Ingūna Ķūķe

Karjeras pasākumi Rubenes un Strenču skolās 2019./20.m.g. I semestrī- pedagogs karjeras konsultants Edīte Gulbe

Karjeras pēcpusdiena Rencēnu pamatskolā - pedagogs karjeras konsultants Kristīne Goba

Karjeras pasākumi Rubenes un Strenču skolās 2019./20.m.g. II semestrī - pedagogs karjeras konsultants Edīte Gulbe

Karjeras pasākumi - pedagogs karjeras konsultants Ingūna Ķūķe

Karjeras pasākumi m.g. II pusgadā - pedagogs karjeras konsultants Līga Priede

Karjeras nedēļa 2020.gada 26.-30.oktobris - pedagogi karjeras konsultanti Ingūna Ķūķe un Līga Priede

Karjeras pasākums - vides objekti "Pasaku valstības iemītnieki Kokmuižas apkārtnes dabas takās" 2021.gada maijs - pedagogs karjeras konsultants Līga Priede