Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/37 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/38 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu un valsts pārbaudes darbu kalendārs 2019./2020.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 19.septembra rīkojums Nr.2.2.1.2/19/207 "Par 2019./2010.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI


CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • EU dabaszinību olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums un rezultāti
  • 16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde (šķiedru mākslā) 6.-9.klasēm nolikums un rezultāti
  • 7. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums un rezultāti
  • Dabaszinību olimpiāde 5.-6.klasēm nolikums un rezultāti
  • Vidzemes reģiona 8.klašu komandu olimpiāde ģeogrāfijā nolikums un rezultāti
  • Vidzemes reģiona 3.klašu olimpiāde latviešu valodā (nolikums un rezultāti) un matemātikā (nolikums un rezultāti)

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums) un vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2019./20.mācību gadā