Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2020.gada 28.jūlija rīkojums Nr.25.1.-04/15 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2020.gada 23.oktobra rīkojums Nr.25.1.-04/46 "Par olimpiāžu norisi izolācijā, mājas karantīnā un pašizolācijā esošajiem skolēniem"

- VISC 2020.gada 28.jūlija rīkojums Nr.25.1.-04/16 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2020./2021.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu un valsts pārbaudes darbu kalendārs 2020./2021.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.septembra rīkojums Nr.2.2.1.2/20/245 "Par 2020./2021.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI

CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • 06.02.2021.(reģistrācija līdz 24.01.) - 7.Atklātās inženierzinātņu olimpiādes 9.klasēm tiešsaitē norises kārtība

  • 12.02.2021. - 71.matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm norises kārtība


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 45. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums) un vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2020./2021.mācību gadā