Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/37 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2019.gada 16.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/38 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu saraksts un kalendārs 2019./2020.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 19.septembra rīkojums Nr.2.2.1.2/19/207 "Par 2019./2010.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI

CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums)

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2019./20.mācību gadā