Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2020.gada 28.jūlija rīkojums Nr.25.1.-04/15 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2020.gada 28.jūlija rīkojums Nr.25.1.-04/16 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2020./2021.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu un valsts pārbaudes darbu kalendārs 2020./2021.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 23.septembra rīkojums Nr.2.2.1.2/20/245 "Par 2020./2021.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisijas izveidošanu un apstiprināšanu"


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI

CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 45. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums) un vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai

LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasākumi 2020./2021.mācību gadā