Metodiskais atbalsts

Metodiskā darba prioritātes 2018./19.mācību gadā

1. Kompetenču pieejas ieviešana vispārējās izglītības mācību procesā - labās prakses piemēri.

2. Skolotāju sadarbība mācību plānošanā un pieredzes apmaiņa starp kolēģiem.