Metodiskais atbalsts

Metodiskā darba prioritātes

1. Kompetenču pieejas ieviešana vispārējās izglītības mācību procesā - labās prakses piemēri.

2. Skolotāju sadarbība mācību plānošanā un pieredzes apmaiņa starp kolēģiem.